NFEST Committee

Patrons:

Prof. Yogesh Singh

VC, DTU

Padma Shri Dr. Satish Kumar

Director, NIT Kurukshetra

Prof. Dinesh Kumar

VC, YMCAUST

ORGANIZING COMMITTEE:

Prof. Naveen Kumar
Prof. Vikas Rastogi
Prof. Sunil Garg
Dr. Ashok Sharma
Shri Shagun Kaushik
Prof. Surjit Angra
Dr. Vinod Kumar Mittal
Prof. Amit Prakash Singh
Dr. Rajesh Kumar
Dr. R.S. Walia
Dr. Ramesh Chandra Singh
Dr. Rajiv Chaudhary
Dr. Pushpendra Singh Bharti
Dr. Manoj Kumar
Dr. Ashish Karnwal
Dr. Pravin Kumar
Shri  Roop Lal
Dr. Harveer Singh Pali
Dr. Raghvendra Gautam
Shri Sidharth Bansal
Dr. Parvesh Kumar